Bel ons op +31 (0)26 376 05 95 of stuur een e-mail naar info@partsfactory.comWe guarantee

Long lasting quality

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Parts Factory B.V., tevens handelend onder de namen Fleetline en Parts Factory (2016).

If necessary Parts Factory B.V. will submit on first request a translation in English of these general terms and conditions.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 16077019.

ALGEMEEN

Artikel 1 / Definities

1.1 Parts Factory B.V. en aan haar gelieerde werkmaatschappijen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zullen hierna volgend aangeduid worden met: “wij” en “ons”.

1.2 Onder “wederpartij” en/of “opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

1.3 Onder “producten” wordt verstaan alle producten en/of onderdelen etc. die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd alsmede het verrichten van diensten en werkzaamheden en/of het geven van adviezen door ons aan de wederpartij.

Artikel 2 / Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, overeenkomsten van opdracht, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door en overige diensten met betrekking tot de producten.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.4 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

2.5 Als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 / Opschorting en retentierecht

3.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan één of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.

3.2 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet voldoet.

3.3 Wij zijn gerechtigd de kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de wederpartij.

3.4 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de producten en om welke reden dan ook zijn werkzaamheden, leveringen, prestaties en andere verplichtingen tegenover ons te vertragen, op te schorten of anderszins te staken of te beperken.

3.5 De wederpartij is evenmin bevoegd een eventuele vordering op ons te verrekenen.

3.6 Wij hebben het recht de bedragen die wij aan de wederpartij verschuldigd zijn te verrekenen met de bedragen die wij van de wederpartij te vorderen hebben, uit alle hoofde. Indien in geval van verrekening bedragen in verschillende valuta luiden, zullen wij bepalen in welke van die valuta de compensatie zal plaatsvinden. Omrekening zal geschieden tegen de officiële koers geldig op de dag waarop betaling volgens desbetreffende facturen verschuldigd is.

Artikel 4 / Ontbinding

4.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

4.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente en winstderving.

4.3 Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

4.4 Behoudens voor zover deze algemene voorwaarden daarin voorzien, doen partijen afstand van het recht de met ons gesloten overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te (laten) ontbinden.

Artikel 5 / overmacht

5.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft.

5.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: – indien de productie cq toelevering van een bepaalde zaak wordt gestaakt; – indien wij aan de wederpartij een nog in te ruilen onderdeel hebben verkocht en dit onderdeel door omstandigheden die ons niet aangerekend kunnen worden, niet aan de wederpartij geleverd kan worden; – verlies, beschadiging en/ of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, diefstal en ander ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leverancier.

5.3 Indien de fabrikant, importeur of toeleverancier modificaties of (constructie) wijzigingen aan een product aanbrengt, behouden wij ons het recht voor het gewijzigde product te leveren, mits het gewijzigde product ten minste de normale gebruikseigenschappen bezit als het oorspronkelijke product, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen, indien en voor zover schriftelijk tussen ons en de wederpartij is overeengekomen.

Artikel 6 / Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze leidinggevenden (leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen) is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze in artikel 19 omschreven garantieverplichtingen en zijn wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ongeacht of die vordering is gebaseerd op een met ons gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins

6.2 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.

6.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij het product heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald.

6.4 Indien wij gronden aanwezig achten die ons ertoe brengen de hiervoor in dit artikel opgenomen bedingen niet toe te passen, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest.

6.5 Iedere aanspraak van de wederpartij tot vergoeding van schade en/of herstel van de tekortkoming en/of vervanging van de zaak, uit welke hoofde dan ook, vervalt op de vroegst van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding of een jaar na levering, installatie of voltooiing.

6.6 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarden in verhouding met de wederpartij is uitgesloten.

6.7 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, montage, en/of installatie van de door ons geleverde producten.

6.8 Wij zullen het risico van verlies of beschadiging van zaken van de wederpartij, die wij onder ons hebben, voor de periode dat wij deze zaken onder ons hebben verzekeren. Wij zijn aansprakelijk voor door de wederpartij aan ons overhandigde zaken, ongeacht welke van buiten komende oorzaak het betreft en ongeacht of de beschadiging of het verlies ontstaat gedurende de periode dat wij deze zaken op grond van een overeenkomst onder ons hebben, uitsluitend voor zover de betreffende verzekeraar de betreffende schade vergoedt. Onder een ‘van buiten komende oorzaak’ wordt niet verstaan het bewerken van de zaken.

6.9 Indien deze overeenkomst zaken betreft die wij van derden betrekken of betrokken hebben, is onze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor die leverancier jegens ons verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voor zover die toepassing voor de wederpartij gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde.

6.10 Wij zijn niet gehouden de wederpartij vervangend vervoer aan te bieden of het transport van het vervoerde te verzorgen, noch heeft de wederpartij recht op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer.

Artikel 7 / Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

7.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst worden, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het arrondissement van onze vestigingsplaats, tenzij wij als eisende of verzoekende partij kiezen voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

7.4 Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door één of meer deskundigen bij de wederpartij een expertise te (laten) verrichten.

VERKOOP

Artikel 8 / Aanbiedingen

8.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

8.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.

8.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

8.4 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 9 / Totstandkoming

9.1 De overeenkomst komt tot stand, voor zover van toepassing binnen de door ons gestelde termijn, op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod en indien de wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, op het moment dat wij het aanbod en/of de opdracht schriftelijk bevestigen dan wel wanneer door ons een begin van uitvoering
van de opdracht is gemaakt.
9.2 Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 10 / Gegevens en informatie

10.1 Wij zijn slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de wederpartij alle door ons verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door ons gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat de wederpartij de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de wederpartij.

10.2 De wederpartij is gehouden ons onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

10.3 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 11 / Prijzen

11.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden en zijn gebaseerd op de levering af onze vestiging, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s, of in een andere door ons overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen.

11.3 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.

11.4 Wij behouden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.

11.5 Het gestelde in lid 4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.

11.6 Ingeval de toepassing van lid 4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 20% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

11.7 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven prijzen (EXW) Arnhem. Afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, etc., zijn nimmer in onze prijs inbegrepen.

11.8 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

11.9 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoeringen van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons bij de wederpartij in rekening gebracht.

11.10 Wij zijn gerechtigd de kosten die wij hebben moeten maken ter zake de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de wederpartij.

Artikel 12 / Levering

12.1 Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter door ons opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/ of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

12.2 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12.3 De opgeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen.

12.4 Zodra wij kennis dragen van feiten en omstandigheden die leveringen binnen de aangegeven termijn verhinderen of bemoeilijken, geven wij hiervan kennis aan de wederpartij onder opgave van de verwachte nieuwe termijn.

12.5 De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder leverings-, opslag-, verzekerings- en stallingkosten) en schade, alsmede 15 % van de brutoverkoopwaarde van het product en/of voertuig uit hoofde van annuleringsvergoeding, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

12.6 Levering geschied volgens de incoterms zoals vermeld op onze documenten.

12.7 Het risico van de verkochte producten en onderdelen gaat van ons over op de wederpartij op het moment van levering.

Artikel 13 / Annulering

13.1 De wederpartij heeft de bevoegdheid de geplaatste bestellingen te annuleren. Annulering dient voor de afgesproken leverdatum schriftelijk te worden gedaan. De wederpartij is gehouden om binnen een week na deze annulering aan ons een vergoeding van 15% van de brutoverkoopwaarde van de producten te betalen uit hoofde van annuleringsvergoeding. Indien de wederpartij na een week deze vergoeding niet heeft betaald, hebben wij het recht de wederpartij schriftelijk mee te delen dat wij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangen. In dat geval kan de wederpartij geen beroep meer doen op de annulering.
13.2 Niet afgenomen bestellingen kunnen opnieuw aan de wederpartij worden aangeboden. Het factuurbedrag wordt in dat geval vermeerderd met gemaakte kosten, onder andere bestaande uit opslagkosten.

Artikel 14 / Betaling

14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling op het moment van levering. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan.

14.2 De wederpartij verplicht zich er hierbij jegens ons toe om op ons eerste verzoek ons te betalen door levering van door ons aan te wijzen zaken, de door ons aan u geleverde zaken daaronder mede begrepen (inbetalinggeving ex artikel 6:45 BW).

14.3 Bij niet-betaling binnen de in artikel 14.1 bedoelde termijn is een rente verschuldigd, op grond van artikel 6:119 a jo. 6:120 BW, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 14.1 bepaalde betalingstermijn.

14.4 Bij het uitblijven van (tijdige) betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn behouden wij ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

14.5 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of wij ter zake reeds hebben gefactureerd, terstond opeisbaar. Indien de voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is de wederpartij zonder betalingsherinnering in gebreke.

14.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.

14.7 Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.

14.8 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de producten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

14.9 Wij zijn steeds gerechtigd om al hetgeen wij, een of meer van onze zuster-, dochter- en moedervennootschappen en/of andere tot Parts Factory B.V. behorende vennootschappen, van opdrachtgever, haar zuster-, dochter en moedervennootschappen en/of andere tot het concern van opdrachtgever behorende vennootschappen te vorderen hebben, te verrekenen en ons ter zake van (één of meer van) die vordering(en) op een opschortingsrecht te beroepen.

14.10 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook (inclusief die van de in artikel 14.9 genoemde partijen), bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

14.11 Wij zijn te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de wederpartij verschuldigde bedrag en/of te verlangen dat de wederpartij tot zekerheid van de nakoming van al zijn verplichtingen op eerste verzoek meewerkt aan het stellen van genoegzame zekerheid, waaronder doch niet uitsluitend een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie afgegeven door een erkende bankinstelling en/of het verstrekken van een pandrecht en/of een borgtocht en/of het afgeven van een hoofdelijke aansprakelijkheidstelling. Indien deze zekerheidsstelling uitblijft, zijn wij gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze onmiddellijk te ontbinden, onverminderd ons recht de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

14.12 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 11 niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 15 / Reclamaties

15.1 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van door ons geleverde zaken evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaak, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Bij gebreke van een melding wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd en aanvaard. Het reclamerecht vervalt door (voortgezet)gebruik van de geleverde zaken.

15.2 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij binnen 8 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren. Ter zake van gebreken die na afloop van de garantietermijn en, bij onduidelijkheid daarover, na afloop van één jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.

15.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

15.4 Reclamaties met betrekking tot bepaalde producten of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

15.5 De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd wanneer wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Producten die op verzoek van de wederpartij door ons op maat worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Wij behouden ons het recht voor om de retourkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

15.6 Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd indiende producten zijn verwerkt, of indien deze gebreken niet binnen bovengemelde termijnen zijn gemeld.

15.7 Wij zullen na reclame in de gelegenheid worden gesteld de producten te controleren, hiervoor zal de wederpartij alle medewerking verlenen. Reclame ter zake van producten die niet door ons gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk.

15.8 De wederpartij kan geen aanspraak doen gelden jegens ons ter zake van reclame over gebreken van producten zolang de wederpartij enige, ook daar niet rechtstreeks tegenoverstaande, verplichting jegens ons nog niet is nagekomen.

Artikel 16. / Garantie

16.1 Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren producten niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de wederpartij slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de branche gebruikelijk is.

16.2 Op nieuwe onderdelen en accessoires zijn uitsluitend de garanties van toepassing zoals deze door de fabrikant, importeur en overige toeleveranciers worden verstrekt.

16.3 Op gebruikte onderdelen en accessoires wordt uitsluitend garantie verstrekt indien en voor zover in de overeenkomst bepaald.

16.4 De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. Wij niet in de gelegenheid worden gesteld de gebreken te verhelpen;

b. Derden zonder voorkennis of toestemming van ons werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met het defect ten aanzien van het verhelpen waarvan wij werkzaamheden hebben verricht in verband waarmee een beroep op garantie wordt gedaan;

c. Het defect is veroorzaakt door ongeval, onjuist gebruik, montage, en/of installatie van de door ons geleverde producten.

d. Door c.q. in opdracht van de wederpartij wijzigingen aan de onderdelen zijn aangebracht, tenzij één en ander is geschied volledig conform een door ons schriftelijk gegeven advies of na van ons verkregen schriftelijke toestemming;

e. De wederpartij de overeengekomen betalingsverplichtingen alsmede zijn overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.

16.5 De op basis van dit artikel ter vervanging geleverde onderdelen worden onder dezelfde voorwaarden wederom gegarandeerd.

16.6 Van garantie zijn uitgesloten: – gebreken in materialen of onderdelen die door de wederpartij zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld; – gebreken die het gevolg zijn van door de wederpartij ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door de wederpartij gegeven adviezen.

Artikel 17 / Eigendomsvoorbehoud

17.1 De eigendom van de producten, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op de wederpartij nadat deze alle vorderingen van ons heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of de te leveren producten, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

17.2 Gedurende de periode dat de eigendom van een onderdeel overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel nog niet op de wederpartij is overgegaan, maar levering al heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij het onderdeel W.A. plus casco verzekerd te houden en is het hem niet toegestaan het onderdeel te vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, uitlenen, dan wel op eniger wijze aan derden ter beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden over te dragen. Indien het onderdeel aan een derde wordt verkocht of overgedragen, zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de onderdelen op de derde afnemer ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand ten behoeve van ons en verplicht de wederpartij zich hierbij aan de eventuele registratie daarvan mede te werken. Indien er bij geleverde en/ of gemaakte producten sprake is van natrekking en/of zaaksvorming wordt er reeds nu een pandrecht gevestigd op het product waarvan ons product een bestanddeel is geworden. De wederpartij zal ons gedurende vorenbedoelde periode vrijwaren voor aanspraken van derden op de betreffende zaak.

17.3 Gedurende de in lid 2 genoemde periode is de wederpartij gehouden de producten op ons eerste verzoek in goede staat aan ons te retourneren. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd voor rekening van de wederpartij de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen.

17.4 De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons, te bewaren.

Artikel 18 / Verwerking gegevens

18.1 De gegevens van de wederpartij worden door ons verwerkt. Tevens zijn wij gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kunnen wij de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens de wederpartij nakomen, optimale service verlenen, de wederpartij tijdig voorzien van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de wederpartij bij ons aangetekende verzet gehonoreerd.